Главная

Сайт ТНУ

Редакционный совет

Свидетельство о регистрации

Текущий номер

Архив номеров

Правила оформления статьи

Контакты

Архив номеров

Том 20 (59) № 2. 2007.
Юридические науки.

Тексты номера одним файлом

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Абасов Г.Г., Чолан В.Я.
Українська мова та законотворчі документи Української Центральної Ради щодо формування української армії і добровільного військово­міліційного з’єднання (історико­правовий аспект)

Анохин А.Н.
Хадисы имама Аль­Бухари о наследовании имущества

Близняков Р.А., Малы шев Д.А.
Влияние Ливанской войны 1982 года на международные отношения на Ближнем востоке: историко­правовой анализ

Бойко І.Й.
Правове регулювання шлюбно­сімейних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349­1569 рр.)

Велигодский Д.В.
Правовая база развития и деятельности потребительской кооперации Крыма во второй половине ХІХ – начале ХХ века.

Кобилецький М.М.
Поширення Магдебурзького права на території Галичини у XIV­XVI ст

Мальцева Е.В.
Правовые основы деятельности потребительской кооперации Автономной Республики Крым в условиях перехода к рыночной экономике

Присяжнюк А.Й.
Конституційний проект О. Копцюха та його роль у державному будівництві в УНР доби Директорії (історико­юридичний аналіз)

Редькіна О.М.
Органи місцевого самоврядування за часи уряду С. Сулькевича (червень­листопад 1918 р.)

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Адельсеитова А.Б.
Юридична природа та особливості територіальної автономії як форми децентралізації державної влади( на прикладі АРК)

Басов А.В.
Правова природа норм режиму надзвичайного стану: теоретико­правовий аспект

Гуренко М.М.
Дитяча безпритульність та безнаглядність як форми порушення прав дитини

Погорелов Є.В.
Цілістність змісту та елементи форми права (загально­теоретичний аспект)

Скакун О.Ф.
О термино­понятиях „типология”, „типологизация”, „тип” в сравнительном правоведении

Таран П.Е.
Идея моральной автономии как основа учения И. Канта о праве

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Донська Л.Д.
Причинний зв'язок в інституті підряду

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Анохіна Л.С.
Деякі аспекти класифікації співучасті у злочині згідно Кримінальному кодексу України.

Бугаев В.А.
Нормативно­правовые формы противодействия экономической преступности

Скворцова О.В.
Розмежування незаконної порубки лісу із суміжними складами злочинів

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА

Исютин-Федотков Д.В.
Некоторые аспекты языка криминалистической техники

Коваль П.Ю.
Обов'язковість складання протоколу судового засідання в кримінальному процессі України

Михайлов М.А.
Проблема идентификации личности выходит за пределы, определяемые предметом криминалистики

Чеботарьова Г.В.
Кримінальна відповідальність за деякі злочини у сфері медицини: іноземний досвід законодавчої регламентації

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Семухин И.Ю.
О соотношении объективных и субъективных факторов налоговых правонарушений

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Орлов Н.А.
Эколого­правовые проблемы регулирования общественных отношений в сфере энергетики и энергосбережения в Украине

Орлов А.Н.
Значение понятия «оздоровительные и рекреационные местности» при реформировании в Украине территориального устройства и местного самоуправления

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Василенко В.М.
Правова регламентація здійснення адміністративного затримання працівниками ветеринарної міліції

Гутник К.В
Защитник, как субъект противодействия расследованию

Елфимов В.О.
Политический полиюридизм в мусульманских регионах бывшего СССР (1917­1928)

Ємельяненко В.В.
Деякі питання кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом

Есаулова А.В.
Криминалистическое исследование волокнистого состава бумаги

Жиліков Т.С.
Загально-правова характеристика об’єктивної сторони дрібного хуліганства

Киркач Я.О.
Охорона громадського порядку в населених пунктах курортної зони в період сезонного відпочинку громадян: теоретико­правовий аспект

Кириченко О.М.
Органічні закони, що закріплюють утворення і функціонування об'єднань громадян в Україні

Нечитайленко В.А.
Проблеми адміністративно­ правового регулювання діяльності державних інспекцій

Пивоваров С.Ф.
Сравнительный анализ организации военного правосудия в разных странах мира

Полівчук Д.П.
Права і обов’язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України у дисциплінарному провадженні

Попович О.С.
Правове регулювання відносин у Вірменських громадах на українських землях за Судебником М.Гоша

Сокуренко О.М.
Підстави виїзду за межі кримінально­виконавчих установ засудженими особами до позбавлення волі: міжнародно­правовий досвід

Сорокин Р.А.
Законопроект С.С. Крыма о создании Таврического университета

Тимощук О.О.
Історичні традиції місцевого самоврядування в Країні Басків (Іспанія)

Фоминых В.С.
Становление и развитие теоретико­правовой мысли о праве человека на свободу мировоззрения и вероисповедание

Харченко Н.П.
Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико­правової дефініції

Худоба Н.В.
Кодифікація австрійського права та особливості її застосування у Галичині (1772­1918)

Черткова Ю.В.
Актуальні питання дерегулювання відносин щодо матеріальної відповідальності працівників

Шармоянц А.Н.
Автономия как особый субъект административно­территориальной системы государства (на примерах Украины и Российской Федерации)

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Бахин В.П.
Диссертационные исследования уже не дают повода для изобретения пороха и бумаги

Дмитрієнко Ю.М.
Нове бачення форм (типів) української правової свідомості та правової культури

ПЕРСОНАЛИИ

Андреева Л.А.
Игорь Евсеевич Быховский

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВЫ

Тимощук О.В., Регушевський Е.Є.
Рецензія на монографію Пастернак О.М. "Суб’єкти муніципально­правових відносин в Україні: проблеми теорії та практики": – Севастополь, 2007

Тимощук О.В.
Рецензія на підручник "Історія держави і права зарубіжних країн (Стародавній світ, Середні віки і ранній Новий час)", підготовлений колективом авторів Львівського національного університету ім. І. Франка під редакцією проф. Б.Й. Тищика

Чисников В.Н.
Рецензия на книгу А.И. Бастрыкин "Знаки руки. Дактилоскопия" – СПб.: Ореол, 2004 – 367 с.

Сведения об авторах

К сведению авторов